دانلود تفسیر انوار القرآن

Free Download
دانلود رایگان

Android Version of Tafsir Anwar ol Quran
دانلود برنامه ی اندروید مخصوص گوشی های موبایل
با فونت ساده و سوره به سوره
با حجم 16 M.B
Android Version of Tafsir Anwar ol Quran

Android Version of Tafsir Anwar ol Quran
------------------------------------------------------------------------------------------------------------


دانلود تفسیر انوارالقرآن فایل پی دی اف
با فونت ساده و سوره به سوره
 حجم: 26.7 مگابایت
Download Tafsir Anwar ol Quran PDF Document (PDF)
Simple Fonts and Separated by Surah
26.7 M.B

دانلود از لینک کمکیDownload from Mirror Link

------------------------------------------------------------------------------------------------------------


دانلود تفسیر انوارالقرآن فایل پی دی اف حجم: 67 مگابایت
Download Tafsir Anwar ol Quran PDF Document (PDF) 67 M.B

------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 
دانلود تفسیر انوارالقرآن نسخه موبایل حجم: 5.5 مگابایت
Download Tafsir Anwar ol Quran Mobile(JAR & JAD Files) 5.5 MB

------------------------------------------------------------------------------------------------------------دانلود تفسیر انوار القرآن نسخه کتاب الکترونیک 3.7 مگابایت
Download Tafsir Anwar ol Quran EBook (EXE) 3.7 M.B
password:anwarolquran
------------------------------------------------------------------------------------------------------------


دانلود تفسیر انوارالقرآن فایل ورد مایکروسافت
با فونت ساده و سوره به سوره
حجم: 7.6 مگابایت
Download Tafsir Anwar ol Quran Microsoft Word Document (DOC)
Simple Fonts and Separated by Surah
7.6 M.B

 دانلود از لینک کمکیDownload from Mirror Link

دانلود فونت بدر برای مشاهده ی صحیح آیات قرآن و ترجمه و تفسیر ساده شده
---------------------------------------------------------------------------------------

دانلود تفسیر انوارالقرآن فایل ورد مایکروسافت حجم: 3.5 مگابایت
Download Tafsir Anwar ol Quran Microsoft Word Document (DOC) 3.5 M.B

برای مشاهده ی صحیح متن عربی آیات موجود در تفسیر به صورت ورد مایکرسافت
به فونت های قرآنی نیاز دارید
دانلود فونت های قرآنی برای مشاهده ی صحیح متن عربی آیات قرآن حجم: 56 مگابایت
در صورتی که حجم این فایل برای دانلود برای شما زیاد می باشد می توانید فونت ها را در 30 قسمت جداگانه با حجم کم از اینجا دریافت نمایید
--------------------------------------------------------------------------------------
2Badr and 2Badr Bold Fonts
فایل های ساده شده ی تفسیر انوار القرآن با فونت های 2 بدر و 2 بدر بولد می باشند که می توانید هر دو فونت را در قالب یک فایل فشرده دریافت کنید و بر روی سیستم عامل ویندوز خود نصب نمایید.
دانلود فونت ها  Fonts Download

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دریافت آیه به آیه قرآن مجید

اگر می خواهید آیه ی خاصی از قرآن مجید را دانلود کنید، می توانید آن آیه را با صدای قاری مورد نظرتان و همچنین تصویر آیه ی مورد نظر را از صفحه ی دریافت آیه به آیه قرآن مجید دریافت کنید.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quran Flash website
برنامه ی قرآن فلش را می توانید از اینجا دانلود کنید و بر روی رایانه ی خود نصب کنید تا بدون نیاز به اتصال به اینترنت بتوانید از آن استفاده کنید.
password:anwarolquran
همچنین می توانید نسخه های متفاوت قرآن فلش را از وب سایت قرآن فلش دانلود نمایید.

http://www.quranflash.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
مژده:

به زودی تفسیر انوار القرآن با حجم کم، قابل اجرا بر روی تمامی سیستم عامل ها و گوشی های موبایل و بدون نیاز به  دانلود فونت های قرآنی
 در این صفحه قرار خواهد گرفت
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

فهرست فایل های قابل دانلود تفسیر انوارالقرآن

 به تفکیک سوره به سوره

با قالب های PDF  و Microsoft Word
                                                                                                                                                                   
 

word
  اصلی


pdf
  اصلی

 
word
ساده

pdf
ساده
1‌فاتحه‌‌فاتحه‌‌فاتحه‌‌فاتحه‌
2بقره بقره بقره
بقره
3آل عمران  آل عمران   آل عمران
آل عمران
4نساء نساء نساء
نساء
5مائده مائده مائده
مائده
6انعام انعام انعام
انعام
7أعراف أعراف أعراف
أعراف
8انفالانفالانفالانفال
9توبهتوبهتوبهتوبه
10یونسیونسیونسیونس
11هودهودهودهود
12یوسفیوسفیوسفیوسف
13رعدرعد رعدرعد
14ابراهیمابراهیمابراهیم  ابراهیم
15حجرحجرحجرحجر
16نحلنحل نحل نحل
17اسراءاسراء اسراء اسراء
18کهفکهف کهف کهف
19مریممریم مریم مریم
20طهطه طه طه
21أنبیاءأنبیاء أنبیاء أنبیاء
22حجحجحج حج
23مؤمنونمؤمنون مؤمنون مؤمنون
24نورنورنورنور
25فرقانفرقان فرقان فرقان
26شعراءشعراء شعراء شعراء
27نملنمل نمل نمل
28قصصقصص قصص قصص
29عنکبوتعنکبوت عنکبوت عنکبوت
30رومروم روم روم
31لقمانلقمان لقمان لقمان
32سجدهسجده سجده سجده
33احزاباحزاب احزاب احزاب
34سباءسباء سباء سباء
35فاطرفاطر فاطر فاطر
36یسیس یس یس
37صافاتصافات صافات صافات
38صص ص ص
39زمرزمر زمر زمر
40غافرغافر غافر غافر
41فصلتفصلت فصلت فصلت
42شوریشوری شوری شوری
43زخرفزخرف زخرف زخرف
44دخاندخان دخان دخان
45جاثیهجاثیه جاثیه جاثیه
46احقافاحقاف احقاف احقاف
47محمدمحمد محمد محمد
48فتحفتح فتح فتح
49حجراتحجرات حجرات حجرات
50قق ق ق
51ذاریاتذاریات ذاریات ذاریات
52طورطور طور طور
53نجمنجم نجم نجم
54قمرقمر قمر قمر
55رحمنرحمن رحمن رحمن
56واقعهواقعه واقعه واقعه
57حدیدحدید حدید حدید
58مجادلهمجادله مجادله مجادله
59حشرحشر حشر حشر
60ممتحنهممتحنه ممتحنه ممتحنه
61صفصف صف صف
62جمعهجمعه جمعه جمعه
63منافقونمنافقون منافقون منافقون
64تغابنتغابن تغابن تغابن
65طلاقطلاق طلاق طلاق
66تحریمتحریم تحریم تحریم
67ملکملک ملک ملک
68قلمقلم قلم قلم
69الحاقهالحاقه الحاقه الحاقه
70معارجمعارج معارج معارج
71نوحنوح نوح نوح
72جنجن جن جن
73مزملمزمل مزمل مزمل
74مدثرمدثر مدثر مدثر
75قیامتقیامت قیامت قیامت
76انسانانسان انسان انسان
77مرسلاتمرسلات مرسلات مرسلات
78نبأنبأ نبأ نبأ
79نازعاتنازعات نازعات نازعات
80عبسعبس عبس عبس
81تکویرتکویر تکویر تکویر
82انفطارانفطار انفطار انفطار
83مطففینمطففین مطففین مطففین
84انشقاقانشقاق انشقاق انشقاق
85بروجبروج بروج بروج
86طارقطارق طارق طارق
87اعلیاعلی اعلی اعلی
88غاشیهغاشیه غاشیه غاشیه
89فجرفجر فجر فجر
90بلدبلد بلد بلد
91شمسشمس شمس شمس
92لیللیل لیل لیل
93ضحیضحی ضحی ضحی
94شرح یا انشراحشرح یا انشراح شرح یا انشراح شرح یا انشراح
95تینتین تین تین
96علقعلق علق علق
97قدرقدر قدر قدر
98بینهبینه بینه بینه
99زلزلهزلزله زلزله زلزله
100عادیاتعادیات عادیات عادیات
101قارعهقارعه قارعه قارعه
102تکاثرتکاثر تکاثر تکاثر
103عصرعصر عصر عصر
104هُمَزههُمَزه هُمَزه هُمَزه
105فیلفیل فیل فیل
106قریشقریش قریش قریش
107ماعونماعون ماعون ماعون
108کوثرکوثر کوثر کوثر
109کافرونکافرون کافرون کافرون
110نصرنصر نصر نصر
111مسدمسد مسد مسد
112اخلاصاخلاص اخلاص اخلاص
113فلقفلق فلق فلق
114ناسناس ناس ناس
گزارش تخلف
بعدی